Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope - CESK

Informacije

Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope (CESK) je nezavisni istraživački institut ustanovljen marta 2010. godine. Centar sarađuje sa velikim brojem istraživača iz regiona jugoistočne Evrope i iz čitavog sveta, ali njegovo jezgro čini deset članova iz Srbije (uglavnom sociologa, ali se u timu nalaze i psiholozi, lingvisti, statističari I menadžeri u kulturi). Petoro članova CESK-a predaje na univerzitetima u Nišu, Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, a pored njih u Centru radi i troje studenata doktorskih studija sociologije na Univerzitetu u Beogradu I Univerzitetu u Nišu

Istraživačke aktivnosti CESK-a fokusirane su na istraživanja kulturnih fenomena na prostoru jugoistočne Evrope. Centar prati, analizira i evaluira implicitne i eksplicitne kulturne politike u zemljema jugoistočne Evrope i učestvuje u formulisanju strategija kulturne politike i drugih strategija i javnih politika koje s njom stoje u vezi. Pored toga CESK vrši i druga sociološka, socio-psihološka i psihološka istraživanja.

U protekle tri godine Centar je realizovao tri makro-istraživačka projekta u okviru Regional Research Promotion Programme: ”Socijalni i kulturni kapital u Srbiji” (2010-2011), ”Socijalni i kulturni kapital u Srbiji: simboličke borbe u društvu u Srbiji” (2011-2012) i regionalni projekat ”Otpori socio-ekonomskim promenama u društvima zapadnog Balkana” (2012 – 2013). Paralelno s tim, članovi CESK-a su bili angažovani kao moderatori izrade strategije kulturnog razvoja gradova u Srbiji i Crnoj Gori (Niš, Vranje, Novi Pazar, Kotor, Tivat, Herceg Novi), i kao evaluatori domaćih i međunarodnih projekata u oblasti kulture.

Srbija

Tel +381 18 241 227

Fax +381 18 241 227

e-mail: cesk2010@gmail.com

www.cesk.org.rs

Kontakt osoba: Predrag Cvetičanin

 

Konzorcijum