A. Srakar: Ekonomsko vrednotenje umetniških dogodkov: umetnost med trgom in državo / Economic Valorization of Art Events: Art Between Market and State

Iz uvoda v knjigo:

"V razpravi bomo na primeru grosupeljskega mednarodnega kiparskega simpozija opozorili na pomen, ki ga imajo kulturne dejavnosti za položaj kraja. Poseben pomen pri razvoju kulture v zadnjih letih nosijo projekti urbane regeneracije. Številna mesta so izkoristila možnosti kulture za razvoj opuščenih mestnih predelov in prepoznavnost v globalnem svetu tekmujočih mest. Znani ameriški avtor Richard Florida piše, da mesta danes tekmujejo za pridobitev kreativnega in človeškega potenciala v svoje okolje. S tem kultura postaja ena osrednjih razločevalnih posebnosti in prednosti mest. V razpravi bomo posebej osvetlili vlogo kulture pri spodbujanju razvoja in njen prispevek k ekonomskemu, socialnemu in okoljskemu razvoju kraja, v katerem poteka.

Za vrednotenje učinkov simpozija bomo v razpravi uporabili kontingenčno vrednotno študijo, ki velja za precej neznano na slovenskem področju, v tuji akademski raziskovalni praksi pa je že zdavnaj nadomestila bolj razvpite impaktne študije. Z njeno pomočjo bomo ovrednotili učinek, ki ga je kiparski simpozij, ki že vrsto let poteka v Grosupljem, prinesel mestu. Pri tem bomo utemeljili trditev, da so impaktne analize, ki so najpogosteje uporabljeno orodje za merjenje učinkov umetniških dogodkov, nezadostne in da jih je potrebno uporabljati, če sploh, v kombinaciji z drugimi metodami, zlasti kontingenčnim vrednotenjem, ki upošteva tudi vrednosti neuporabe (non-use values). Slednje nam povedo vrednost neke dobrine tudi za tiste, ki to dobrine ne uporabljajo, pač pa imajo zanje te dobrine vrednost obstoja, izobraževalno, prestižno, opcijsko in zapuščinsko vrednost. Prav vrednosti neuporabe nam kot edine lahko povedo, ali in do katere mere je neka dobrina javna dobrina, kar bomo pokazali v nadaljevanju.

V razpravi bomo skušali prikazati dinamiko področja, ki je v Sloveniji še relativno neznano. Prav tako bomo skušali podati odgovor na nekatere razprave, ki so nedavno potekale v slovenskem prostoru, in ki so izpostavile osnovno vprašanje: ali ima kultura pomen oz. eksternalije za širšo družbo in kako jih lahko izmerimo. Videli bomo, da ima dokazovanje in merjenje učinkov kulture svojo zgodovino, in spoznali številne avtorje, ki so se v zadnjih tridesetih letih ukvarjali s tem vprašanjem. Naša razprava bo ponudila odgovor, ki dokazuje, da ima kultura poleg neposredno merljivih, tržnih eksternalij tudi drugačne, netržne učinke, ki pa so prav tako merljivi in predstavljajo pomemben del celotne ekonomske vrednosti kulturnih dogodkov. Kljub temu pa vprašanje vrednotenja učinkov kulture ostaja zagonetno in eden odprtih problemov v kulturni ekonomiki."


Comments

You must be logged in to post a comment.
 
Consortium