Амра Бакшиќ Чамо

доцент

Академија за сценски уметности на Универзитетот во Сараево

  • Емаил адреса: amra@pro.ba
  • Канцеларија: Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
  • Истражувачки интереси:
    продукција, електронски медиуми
Конзорциум