Партенри

Регионалниот проект The Cultural Policy and Management Platform покренат е од страна на UNESCO катедрата за културна политика и менаџмент на Универзитетот за уметности во Белград, a реализиран е во соработка со:
 


Конзорциум