Дејан Илиев

асистент

Факултет за драмски уметности во Скопје, Универзитет "Св. Кирил и Методиј"

  • Емаил адреса: idejan@gmail.com
  • Канцеларија: Skopje, Macedonia
Конзорциум