Югозападен университет "Неофит Рилски", Катедра "Културология"

Информация

Катедра "Културология" се формира през  1995 г. в структурата на Факултета по изкуствата към Югозападния университет . Неин създател е проф. д-р Влъчко Кунчев.  Към момента в катедрата работят  десет  високо квалифицирани преподаватели - професори, доценти, главни асистенти и асистенти. Те водят основните лекции в специалност "Културология", (открита през 1995 г.) и специалност "Култура и медии", (обучаваща студенти от 2009 г.).

Преподавателите към катедра "Културология" преподават следните основни дисциплини:

  • Проф. д.и .н. Ангел Ангелов: Култура на Ренесанса;  Култура на Модерността /ХVІІ-ХVІІІ в./; Визуална култура; Европа - въобразени географии.
  • Проф. д.н.к. Васил Марков: Култура на Древния изток;  Антична култура;  Древни култури по българските земи.
  • Доц. д-р Татяна Шопова: Култура и комуникация; Изкуство и комуникация; Медии и изкуство; Изкуствата в Интернет пространството.
  • Доц. д-р Десислава Лилова: Популярна култура;  Глобализация и култура; Възрожденска култура; Виртуалните общности.
  • Доц. Светлана Христова: Културна антропология; Антропология на Модерността; Социология на културата; Визуална антропология.
  • Доц. д-р Татяна Стоичкова: Европейски културни политики; Култура на всекидневието; Културен мениджмънт; Българска културна история - ХХ-ти в.
  • Доц. д-р Мария Вълкова: Култура и личност; Психология на културата; Културологични изследвания; Емпирични изследвания в медиите.
  • Гл. ас. д-р Лъчезар Антонов: Теория на културата; Култура и социална критика; Съвременни културни процеси; Социологически измерения на виртуалната реалност.
  • Гл. ас. д-р Григор Григоров: Средновековна култура; Култура на Българското Средновековие;  Култура и религия; Култура на българските общности в чужбина.
  • Ас. д-р Димитрия Спасова: Българска народна култура; Социализация на културното наследство; Семиотика на културата.

За повече информация за преподавателския състав на катедра "Културология" виж тук.

Консорциум