UNESCO катедра

Програмата е подета през 1992 година UNITWIN / UNESCO Chairs Program, като промовира между-университетската сътрудничество и създаването на мрежа, така че да се подобрят инстуционалните капацитети чрез сътрудничество и размяна на знания. Програмата подкрепя основаването на UNESCO катедрата и UNITWIN мрежата в ключовите и приоритетни области на правомощията на UNESCO, като например образованието, естествените и социални науки, културата и комуникациите.

Днес програмата обхваща над 854 институции в 134 държави в света. Ние представяме подбраните UNESCO катедри в областта на културата и междукултурализма, които принадлежат към европейското културно пространство.

За най-новият списък на основаните UNESCO катедри погледайте: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/listchairs17012014.pdf

Погледайте нещо повече на: http://en.unesco.org/unitvin-unesco-chairs-programme#sthash.EFBfkEMS.dpuf


Консорциум