Julija Matejić, MA

koordinator UNESCO katedre

Univerzitet umetnosti u Beogradu
Biografija

Julija Matejić je doktorand i istraživač Univerziteta umetnosti u Beogradu, kao i koordinator i demonstrator u nastavi UNESCO katedre za kulturnu politiku i menadžment, interdisciplinarnog master studijskog programa organizovanog u saradnji sa Univerzitetom Lion 2 (Université Lumière Lyon 2).

Po završetku studija klavira na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu (2007, klasa: prof. Aleksandar Serdar, prosečna ocena: 9,89), njena interesovanja proširila su se na oblasti menadžmenta u kulturi i umetnosti, kao i estetike i teorije umetnosti. Završila je master studije UNESCO katedre za kulturnu politiku i menadžment (2009, mentor: prof. dr Milena Dragićević Šešić, tema: Muzika u javnom prostoru, prosečna ocena: 9,00), a trenutno je doktorand interdisciplinarnog doktorskog studijskog programa Teorija umetnosti i medija, takođe na Univerzitetu umetnosti u Beogradu (mentor: prof. dr Mirjana Veselinović-Hofman, komentor: prof. dr Miodrag Šuvaković, tema: Teorija izvođačkih praksi u muzici (performativnost pijanizma), prosečna ocena: 9,94).

Tokom studija, bila je stipendista Ministarstva prosvete Vlade Republike Srbije, Grada Beograda, Fonda za mlade talente Vlade Republike Srbije, Eurobank EFG fonda i Fondacije dr Zoran Đinđić.

Kao pijanistkinja, nastupala je na brojnim koncertima i takmičenjima u zemlji i inostranstvu – solo, u kamernim ansamblima i sa simfonijskim orkestrima, a kao član Udruženja muzičkih umetnika Srbije imala je status samostalnog umetnika od 2002. do 2012. godine.

Kao menadžer u kulturi, učestvovala je u planiranju, organizaciji i promociji više od 200 koncerata umetničke muzike u 16 gradova širom Srbije, kao i brojnih konferencija i seminara.

Od 2010. godine Julija Matejić je koordinator UNESCO katedre za kulturnu politiku i menadžment, a od 2012. godine zaposlena je u Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu na poziciji stručnog saradnika za interdisciplinarne studije.

Kao istraživač, prisustvovala je i izlagala na brojnim seminarima i konferencijama na lokalnom i međunarodnom nivou, u oblasti studija kulture, kulturne politike, menadžmenta u kulturi, interkulturnog dijaloga, kulturne diplomatije, politike sećanja i održivog razvoja.

Jedan je od urednika internet platforme The Cultural Policy and Management Platform (www.culturalmanegement.ac.rs), jedinstvene regionalne višejezične baze podataka visokoškolskih ustanova, instituta ali i relevantnih organizacija civilnog društva i mreža, koje se bave istraživanjem, obrazovanjem i obukom u oblasti kulturne politike i menadžmenta u Jugoistočnoj Evropi.

Koordinator je Fondacije Dragan Klaić koja je osnovana u znak sećanja na prof. dr Dragana Klaića, teatrologa i kulturnog analitičara, dugogodišnjeg profesora Fakulteta dramskih umetnosti i UNESCO katedre, sa ciljem da doprinese unapređenju visokoškolskog obrazovanja i regionalne saradnje u domenu kulture i umetnosti (s posebnim akcentom na obrazovanje u oblasti kulturne politike i menadžmenta kulture i umetnosti).  

Od oktobra 2013. godine, Julija Matejić je demonstrator u nastavi UNESCO katedre za kulturnu politiku i menadžment, u okviru glavnog predmeta Strategijski menadžment u kulturi (profesor: dr Milena Dragićević Šešić).

Na poziv Univerziteta Lion 2, u oktobru 2015. godine održala je predavanje studentima Master 2 programa za razvoj međunarodnih umetničkih i kulturnih projekata (Master 2 pro Développement de Projets Artistiques et Culturels Internationaux), a na poziv UNESCO-a, u decembru 2015. godine izlagala je na Prvom koordinacionom sastanku UNESCO katedri u oblasti kulture (First Coordination Meeting of category 2 institutes and centres under the auspices of UNESCO and UNITWIN Networks/UNESCO Chairs related to the Culture Sector), u sedištu UNESCO-a u Parizu.

 

MEĐUNARODNI PROJEKTI

2016–2017               
Erasmus+ Projekat (Key Action 1)

UNESCO katedra za kulturnu politiku i menadžment (interkulturalizam i  medijacija na Balkanu)
Univerzitet umetnosti u Beogradu (Srbija) & Université Lumière Lyon 2 (Francuska)
Razmena nastavnog i nenastavnog osoblja, sa ciljem unapređenja zajedničkog interdisciplinarnog master studijskog programa.

2014–2018
EEEmerging Projekat

Platforma za promociju mladih muzičkih ansambala za ranu muziku i podršku njihovom profesionalnom razvoju. Projekat je finansiran iz programa Kreativna Evropa Evropske unije (Culture Sub-program 2014–2020 – Support to European cooperation projects).
Projektom rukovodi Centre Culturel de rencontre d’Ambronay, zajedno sa još sedam koorganizatora iz Evrope, uz podršku 37 međunarodnih partnera i šest evropskih profesionalnih mreža. Partneri zaduženi za proces evaluacije Projekta su Agencija La Terre est Ronde, Lion (Francuska), Unesko katedra Univerziteta umetnosti u Beogradu (Srbija) i Univerzitet u Valensiji (Španija).
2015 – U okviru Projekta, aktivno učestvovala u radnom skupu koorganizatora u Ambroneju (Francuska), oktobar 2015.

2010–2015
COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) Action IS1007: Investigating Cultural Sustainability (2010–2015)

Svojim istraživanjima i tekstovima dala doprinos naučnoj publikaciji Kultura i održivost u evropskim gradovima: zamišljanje Europolisa (Culture and Sustainability in European Cities. Imagining Europolis) u okviru serije publikacija Routledge Studies in Culture and Sustainable Development koja je nastala kao rezultat Projekta, kao i završnoj publikaciji Culture in, for and as Sustainable Development. Conclusions from the COST Action IS1007 Investigating Cultural Sustainability (University of Jyväskylä, Finland).
U okviru Projekta, aktivno učestvovala na simpozijumima:
2015 – Culture(s) in Sustainable Futures: Theories, Policies, Practices, Helsinki, Finska, 6–8. maj 2015.
2014 – Urban Futures – Implementing Cultural Sustainability in Governance and Spatial Planning, Dortmund, Nemačka, 3–5. decembar 2014.
2014 – Cultures of Sustainability in the Age of Climate Crisis, Bø, Norveška, 14–16. maj 2014.
2012 – Placing Culture in Sustainable Development: Policies, Strategies and Processes, Koimbra, Portugalija, 14–16. maj 2012.

Publikacije & reference

OBJAVLJENI RADOVI

 1. Dragićević Šešić, M., Brkić, A., and Matejić, J. 2015. Mobilizing Urban Neighborhoods: Artivism, Identity, and Cultural Sustainability. In: Hristova, S., Dragićević Šešić, M., and Duxbury, N. (eds.), Culture and Sustainability in European Cities: Imagining Europolis, Routledge Studies in Culture and Sustainable Development seriesedited by Soini, K. and Dessein, J. London: Routledge, pp. 193–205. ISBN: 9781138924796.
 2. Matejić, J. 2014. Stanislav Vinaver – paradigma modernizma i bergsonizma u srpskoj međuratnoj estetici i umetnosti (Stanislav Vinaver – The Paradigm of Modernism and Bergsonism in Serbian Interwar Aesthetics and Art). U: Šuvaković M. (ur.), Istorija umetnosti u Srbiji XX vek, III tom, Moderna i modernizmi. Beograd: Orion art i Fakultet muzičke umetnosti, str. 717–723. ISSBN 978-86-6389-005-3 (OA).
 3. Matejić, J., Negojević, N., and Renault, M. 2014. Cultural Projects as an Impetus for Local Sustainable Development. In: Dragićević Šešić, M., Nikolić, M., and Rogač Mijatović, Lj. (eds.), Culture and Sustainable Development at Times of Crisis. Belgrade: University of Arts in Belgrade, Faculty of Dramatic Arts, pp. 186–194. ISBN: 9788682101536.
 4. Matejić, J. 2014. Postmemory of the Semlin Judenlager – the (Un)Resolved Trauma. In: Nikolić, M. (ed.), Menadžment dramskih umetnosti i medija – izazovi 21. veka, / Management of Dramatic Arts and Media – The Challenges of XXI Century, Conference Proceedings Belgrade: Faculty of Dramatic Arts, pp. 75–81. ISBN 978-86-82101-49-9.
 5. Матејић, Ј. 2014. Другост Рома на маргини варвара. Стереотипи, предрасуде и (анти)циганизам у Србији. Студија случаја: Шатра. Култура, 142. Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 285–301. ISSN 0023-5164 UDK316.7.
 6. Matejić, J. 2012. Diskurs postgeneracije. Sećanje i identitet potomaka počinilaca i žrtava holokausta. Filozofija i društvo, III, 2012. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, str. 78–90, ISSN/ISBN: 0353-5738, COBISS.SR-ID 11442434, DOI: 10.2298/FID1203078M.
 7. Matejić, J. 2012. Interdisciplinary Art Education in Serbia – Bridging the Gap. Case study: University of Arts in Belgrade. In: Conference Proceedings, Vol. I, International conference The Future of Education. Milano: Simonelli Editore, pp. 49–54, ISBN 978-88-7647-808-6.

 

IZLAGANJA I MODERIRANJA NA KONFERENCIJAMA

 1. Matejić, J. 2015.  Musical vs. silenced neighbourhoods: Music in urban public space as (un)sustainable heritage?, Culture(s) in Sustainable Futures: theories, policies, practices. University of Jyväskylä, Helsinki, Finska, 5–8. maj 2015.
 2. Dragićević Šešić, M., Brkić, A., and  Matejić, J. 2014. Post-Industrial Europolis – Artistic Actions in Urban Working-Class Neighbourhoods and Cultural Sustainability. 8th International Conference on Cultural Policy Research (ICCPR), University in Hildesheim, Hildeshajm, Nemačka, 9–12. septembar 2014.
 3. Matejić, J., Brkić, A., and Dragićević Šešić, M. 2014. Creating Sustainable Communities through bottom-up Artivism. Case Study: Serbia. Kultura i održivi razvoj u doba krize. Univerzitet umetnosti u Beogradu, FDU, Beograd, 27–28. mart 2014.
 4. Moderator Keynote Session. Kultura i održivi razvoj u doba krize. Univerzitet umetnosti u Beogradu, FDU, Beograd, 27–28. mart 2014.
 5. Moderator panela: Case Studies by UNESCO Chair Master Students and Alumni. Kultura i održivi razvoj u doba krize. Univerzitet umetnosti u Beogradu, FDU, Beograd, 27–28. mart 2014.
 6. Matejić, J. 2014. Postmemory of the Semlin Judenlager – the (Un)Resolved Trauma. Menadžment dramskih umetnosti i medija – izazovi 21. veka / Management of Dramatic Arts and Media – The Challenges of XXI Century. FDU, Beograd, 10–11. decembar 2013.  
 7. Matejić, J. 2012. Interdisciplinary Art Education in Serbia – Bridging the Gap. Case study: University of Arts in Belgrade. International conference The Future of Education, Pixel, Firenca, Italija, 7–8. jun 2012.

 

UČEŠĆE U ORGANIZACIJI KONFERENCIJA, SEMINARA, JAVNIH PREDAVANJA I PROGRAMA OBUKE

 1. Program obuke i izgradnje kapaciteta manadžera u kulturi Culture Development Belarus 2014/2015. Evropska kulturna fondacija (Amsterdam), Beograd, Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD), 24–28. april 2015.
 2. Seminar Srbija i međunarodna kulturna saradnja, dr Žak Bonijel (Jacques Bonniel), vanr. prof. Univerziteta Lion 2, dr Milena Dragićević Šešić, red. prof. FDU, dr Branimir Stojković, red. prof. Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. UNESCO katedra za kulturnu politiku i menadžment i izdavačka kuća Klio, uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 23. oktobar 2014.
 3. Javno predavanje The Characteristics and Place of Contemporary Political / Participatory Theatre as Practice of Development and Resistance, prof. dr Tim Prentki (Univerzitet u Vinčesteru). Univerzitet umetnosti u Beogradu, 23. oktobar 2014.
 4. Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Kultura i održivi razvoj u doba krize, član Organizacionog odbora. UNESCO katedra za kulturnu politiku i menadžment i Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 27–28. mart 2014.
 5. Tribina Inovativne kulturne politike – doprinosi mladih istraživača/ica iz Srbije nagrađenih u Evropi. UNESCO katedra za kulturnu politiku i menadžment i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, 11. mart 2014.
 6. Regionalna konferencija povodom pokretanja The Cultural Policy and Management Platform. UNESCO katedra za kulturnu politiku i menadžment, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 31. maj 2013.
 7. Program obuke i izgradnje kapaciteta manadžera u kulturi Culture Development Belarus 2011/2012. Evropska kulturna fondacija (Amsterdam), Beograd, Kulturni centar GRAD, 11–15. april 2012.
 8. Međunarodna konferencija Menadžment kulture i medija u društvu znanja / Management of Culture and Media in the Knowledge Society. Fakultet dramskih umetnosti, 9–10. novembar 2011.
 9. Javno predavanje Evropske prestonice kulture i moguća kandidatura grada Beograda, prof. dr Dragan Klaić, stalni član (Permanent Fellow), Felix Meritis, Amsterdam. UNESCO katedra za kulturnu politiku i menadžment, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 18. februar 2011.
 10. Seminar Marketing i menadžment kulture u javnom sektoru, prof. dr Vilijam Dž. Berns (William J. Byrnes), Univerzitet Južna Juta (SAD) i prof. dr Fransoa Kolber (Francois Colbert), Visoka poslovna škola u Montrealu (Kanada). UNESCO katedra za kulturnu politiku i menadžment, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 29–30. novembar 2010.

 • Email adresa: julija.matejic@arts.bg.ac.rs
 • Telefon: +381 11 26 24 275 (office)
 • Sajt: http://www.arts.bg.ac.rs
 • Kancelarija: Kosančićev venac 29, Belgrade, Serbia
 • Interesovanja:
  transdisciplinarna teorija izvođačkih umetnosti (sa fokusom na pijanizam), umetnost u javnom prostoru, menadžment u kulturi i umetnosti, politika sećanja, kultura i održivi razvoj, interkulturalni dijalog kroz umetnost
 • Kursevi:
  Strategijski menadžment u kulturi
Konzorcijum