Grupa za kreativnu ekonomiju

Informacije

Grupa za kreativnu ekonomiju nastala je spontano, okupljajući istraživače u oblasti kreativne ekonomije, kroz različite projekte koji su realizovani u ovoj oblasti od 2005. godine. Inicijalni podstrek za umrežavanje nastao u okviru projekta “SEE Creative Industries Forum” podržanog od Britanskog saveta 2005. godine, a u koji su bile uključene Hrvatska, Rumunija, Bugarska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Do 2011. godine Grupa je funkcionisala kao neformalni akademski think-thank, od kada deluje kao istraživački centar. Osnovna misija Grupe je afirmisanje kreativne ekonomije u obrazovanju, nauci i praksi i jačanje kapaciteta za vođenje javnih politika u ovoj oblasti zasnovanih na činjenicama. Durgim rečima, Grupa nastoji da unapređuje naučna saznanja u ovoj oblasti i da ih prevede na nivo njihove praktične primene u javnim politikama.

Ciljevi  i aktivnosti grupe:

  • razvoj novih metoda akcionih, razvojnih i fundamentalnih istraživanja u oblasti kreativne ekonomije, posebno novih metodologija merenja učinaka  kreativnog sektora, kao i valorizovanja razvojne uloge kreativnih delatnosti;
  • demistifikacija koncepata kreativne ekonomije i stvaranje prijateljskog okruženja u kome se odnosi između kulture i ekonomije tretiraju kroz holistički pristup razvoju;
  • jačanje uloge kreativnih resursa u razvoju ruralnih područja i osnaživanje procesa ruralne kreativizacije;
  • afirmisanje preduzetništva u oblasti kreativnog sektora; 
  • praćenje, analiziranje, evaluacija i unapređenje javnih politika u oblasti kreativnih industrija;
  • afirmacija javnih politika zasnovanih na činjenicama  u oblasti kreativnih industrija;
  • jačanje uloge kreativnog sektora u učvršćivanju kulturnih i društvenih vrednosti u celini; 
  • pružanje ekspertske podrške u razvoju inovativne privrede, kao i edukacija i profesionalizacija kreativnog sektora i javne administracije u ovoj oblasti.

Ključni tim Grupe čini 9 akademskih istraživača  iz regiona SEE, prvenstveno afirmisanih u oblasti ekonomike kulture i kreativnih industrija, a osim njih Grupa saradjuje sa još oko 30  profesora i naučnih radnika iz regiona.  

Prilozi:

KULTURNE INDUSTRIJE I RAZNOLIKOST KULTURNIH IZRAZA U SRBIJI, Hristina Mikić, Edicija EKSPERTIZE, No. 1/2013

ZAPADNI BALKAN: REGIONALNO UMETNIČKO TRŽIŠTE, A NE FIKCIJA?

KREATIVNA SRBIJA: NOVI PRAVAC RAZVOJA

Konzorcijum