Весна Чопич

предавач

Факултет за општествени науки на Универзитетот во Љубљана (Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani)
Биографија

Др Весна Чопич е предавач во областа на културната политика и културниот менаџмент на Универзитетот во Љубљана, а работи и као независен консултант.

Дипломирала на Правниот факултет, а докторирала на Факултетот за општествени науки на Универзитетот во Љубљана.

Весна Чопич ја користи мултидисциплинарната методологија како би ги поврзала различните дисциплини како што се јавната администрација, културните права, културната статистика, јавните финансии, урбаното и регионално планирање и локалната самоуправа.

Била ангажирана за неколку извештаи во областа на културната политика во Словенија и странство во име на Советот на Европа и другите национални и меѓународни организации, а пишува и за Компендиум на културните политики (Compendium on Cultural Policies and Trends in Europe). Во 1990-те години работела на подготовката на законот во областа на културата за Министерството за култура на Словенија.

Весна Чопич е автор на неколку публикации во кои говори за културната политика, особено во контекст на земјите во транзиција. Нејзините најнови ангажмани вклучуваат проекти во областа на културата и развојот во Босна и Херцеговина.


  • Емаил адреса: vesna.copic@gov.si
  • Канцеларија: Ljubljana, Slovenia
  • Истражувачки интереси:
    јавна управа, културна политика, културни права, културна статистика, јавни финансии, урбано и регионално планирање и локална самоуправа
Конзорциум