Academica – Akademska grupa

Informacije

ACADEMICA je nezavisna i neprofitna organizacija za istraživanje i razvoj u neprofitnom (civilnom, obrazovnom) i kreativnom sektoru (umetnost, kulturne i kreativne industrije) i prenošenje savremenih veština i znanja kroz celoživotno učenje. Osnovana je 2000. godine.

Akademika razvija istraživačke, razvojne i produkcijske projekte i programe koji su postavljeni interdisciplinarno i autonomno, kao posebne platforme za razvoj strateške teme ili strategijskog mišljenja.

Misija Akademike je razvoj neprofitnog i kreativnog sektora i izgradnja društva znanja kroz razvoj i promociju prosvećenosti, kreativnosti i inovativnosti, odnosno novih modela neprofitne ekonomije. 

Kao udruženje građana registrovano u Srbiji i međunarodna organizacija po svom delovanju, Academica istražuje teme koje smatra važnim za razvoj građanskog društva i društva znanja i pokreće samostalno ili u saradnji sa partnerima razvojne projekte i programe, sa ciljem da ti projekti i programi postanu otvorene i autonomne platforme za mobilizaciju i sinergijski rad ljudi koji dele slična uverenja i imaju istu potrebu za društvenim angažmanom koji nije ideološki ili politički motivisan. Izgradnja otvorenog, kreativnog i društva znanja u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana je dugoročna orijentacija Akademike, vođena uverenjem da su neprofitni i kreativni sektor u središtu društvene promene i nove paradigme društvene ekonomije savremenog sveta.

Konzorcijum