Kulturna politika i kulturni menadžment

  • Email adresa: rubov@tigris.klte.hu
  • Telefon: 36 52 316 666, 512 900 ext. 2277 (office) 36 52 412 336 (fax)
  • Adresa: Egyetem tér 1, Debrecen, Hungary
Informacije

Osnovana 1999. godine, na Univerzitetu umetnosti i nauke Košut Lajoš (Mađarska).


Oblasti / Discipline
Kulturna politika; kulturni razvoj, kulturna istraživanja, kulturna statistika, ekonomija kulture, zakonodavstvo o kulturi; administracija i upravljanje u umetnosti u kulturi; kulturni turizam.

Ciljevi

  • podizanje kapaciteta u oblasti kulturne politike i kulturnog menadžmenta u Mađarskoj;
  • da deluje kao platforma za podsticanje dijaloga između svih relevantnih aktera i institucija koje se bave razvojem kulturne politike i menadžmenta u kulturi;
  • da sarađuje sa drugim institucijama i mrežama koje deluju u oblasti kulturnog menadžmenta i istraživanja, kao i sa nadležnim međunarodnim, regionalnim i nacionalnim institucijama;
  • da sarađuje i sa drugim UNESCO katedrama koje se bave kulturnom politikom i kulturnoim menadžmentom u cilju promovisanja međunarodne mreže UNESCO katedri u oblasti kulturne politike i kulturnog menadžmenta.

Institucija
Univerzitet umetnosti i nauke Košut Lajoš (Mađarska)
Univerzitet u Debrecenu

UNESKO Sektor / Kancelarija nadležna za Katedru / Mrežu
Kultura

Kontakt
Dr Kalman Rubovszki, Košut Lajoš Univerzitet umetnosti i nauke, rukovodilac Katedre 

Konzorcijum