Един Јашаровиќ

предавач, соработник во наставата

Факултет за драмски уметности, Цетиње
Биографија

Мр Един Јашаровиќ  дипломирал на Факултетот за драмски уметности на Цетиње - отсек за продукција. Во рамките на специјализацијата, го завршил курсот Современ менаџмент на театарот, «Contemporary Theatre Management» L` Aqila – Италија во рамките на проектот AR.CO  (Artistic Connection) „Per una rete adriatica dei teatri“,  INTERREG IIIA , Adriatic cross-border Community Programme. Како прворангиран на курсот, добитник е на стипендија од италијанскиот регион Пуља за 2004.

Постдипломските Интердисциплинарни магистерски студии Културна политика и менаџмент во културата ги завршил 2009. година на Универзитетот за уметности во Белград. 

Во моментов е докторант на Менаџмент на уметности и медиуми на Факултетот за драмски уметности при Универзитетот за уметности во Белград.

Бил предавач на меѓународниот форум “Sostenuto” – READY TO CHANGE? – Thinking culture as a factor of economic and social innovation, 2-4, Декември 2010, Љубљанa.

Oд 2011. дo 2013. бил истражувач на проектот: Evaluation of cultural policies and EU funded programmes as promoters of cultural diversity and intercultural dialogue in the Balkans/SEE. PAC Multimedia, Македонијa.

Учествовувал на пленарната дискусија на меѓународниот научен симпозиум Reality show – културолошки консеквенци (Цетиње, 2011) и на Open space technology семинарот «International Cultural Leadership Project (ICLP) » во Букурешт (2008).


  • Емаил адреса: eddie@t-com.me
  • Канцеларија: Podgorica, Montenegro
  • Истражувачки интереси:
    продукција, културален диверзитет, интеркултурален дијалог
Конзорциум