Мирјана Николиќ

редовен професор

Факултет за драмски уметности, Универзитет за уметности во Белград
Биографија

Др Мирјана Николиќ e редовен професор на Факултетот за драмски уметности во Белград, шеф на катедрата за менаџмент и продукција на театар, радио и култура,  претседавач на Научниот совет на ФДУ и Директор на Институтот за театар, филм, радио и телевизија на ФДУ. Oбласт на научно-истражувачкиот труд Студии на медиумите, Менаџмент на медиумите, Етика на медиумите.

Напишала три книги: Етер над Белград (1999), Радио во Србија (1924 – 1941) (2006), Радиодифузијата во Србији за време на втората светска војна (2009) и околу 20-на научни и стручни трудови кои се објавени во домашните и меѓународните списанија како што се Зборник на трудови на ФДУ, Зборник на матица српска за општествени науки, Култура, Медиумска култура, Медиумски дијалози, Линк.

Aктивно учествувала во работата на конференциите и истражувачките проекти како што се: Меѓународните конференции: Management of Dramatic Arts and the Media – the Challenges of the 21st Century (Белград, 2013), Cultural memory (Скопје, Македонија, 2013);  Management ofculture and media in the knowledge society (Белград, 2011), Education, Arts and Media in European integration process (Белград, 2007), Society and tehnology - the position and role of electronic media – convergence of the media, (Сплит, Хрватска, 2007), Media and education (Белград, 2003); Истражувачките проекти: Идентитет и сеќавања- транскултурални текстови на драмски уметности, медиуми и култура (Србија 1989 – 2014)“, Уметноста и медиумите во процесот на европските инетграции (2005-2010); Медиумска репрезентација на српскиот национален и културен идентитет (2002-2005), Медиуми и образование (2002-2004). 

Публикации и референци
  1. Етер над Белград (1999)
  2. Радио во Србија (1924 – 1941) (2006)
  3. Радиодифузијата во Србији за време на втората светска војна (2009)

  • Емаил адреса: nikolicmirjana66@gmail.com
  • Канцеларија: Belgrade, Serbia
  • Истражувачки интереси:
    Менаџмент на радио, Радио продукција
Конзорциум