Нада Швоб-Ѓокиќ

научен советник

Институт за развој и меѓународни односи (ИРМО)
Биографија

Др Нада Швоб - Ѓокиќ е научна советничка во Одделот за култура и комуникации на Институтот за развој и меѓународни односи  (ИРMO), Загреб. Др. Швоб-Ѓокиќ била директорка на ИРМО (1989-1994) и помошник на министерот за меѓународна соработка во Министерството за наука и технологии (2002-2004). Била консултант на организациите на ОН (UNDP, UNESCO, ISDRI); агенциите на ЕУ (ЕУ Управа за истражување L; EACEA) и Европскиот Совет (Управа за култура – CDCULT) за прашањата за техничка соработка, положбата на жените во развојните проекти, за соработката на ЕУ со трети земји, регионална југоисточно европска култура и научна соработка, културни политики и мултикултурни односи.

Екстензивното професионално искуство др Швоб-Ѓокиќ ги рефлектира нејзините основни истражувачки интереси за подрачјето на културниот, медиумскиот, научниот и технолошкиот развој и транзиција, те за јавните политики во тие подрачја.


  • Емаил адреса: nada@irmo.hr
  • Канцеларија: Zagreb, Croatia
  • Истражувачки интереси:
    култура, медиуми, јавна политика
Конзорциум