Svetlana Jovičić

asistent

Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
Biografija

Mr Svetlana Jovičić je diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 2001. godine. Od tada radi kao asistent na istom fakultetu na predmetima Menadžment u kulturi i Mediji masovnih komunikacija.

Svoju magistarsku tezu odbranila je na takođe na Fakultetu dramskih umetnosti, a student je i postdiplomskih studija iz Komunikacija i razvoja (postkolonijalizam, mediji i kultura) na Univerzitetu u Malmeu.

Trenutno piše doktorsku disertaciju o kulturnoj politici sa fokusom na deci.

Kao urednik i predavač učestvovala je u realizaciji brojnih lokalnih, regionalnih i međunarodnih seminara i stručnih i naučnih konferencija iz oblasti kulturne i obrazovne politike. U ime Evropske kulturne fondacije, upravljala je projektom Cultural Policy Research Award (2004-2007) u okviru kojeg je nastao i evropski Forum mladih istraživača kulturne politike (sada pod okriljem ENCATC-a).

Svetlana Jovičić je producent dokumentarnih filmova i menadžer raznovrsnih projekata u oblasti kulture i medija.

 

Publikacije & reference
 1. Kreativne industrije u Srbiji (sa mr H. Mikić), Britanski savet, Beograd, 2006.
 2. „Strateška analiza beogradskog sistema kulture“ (zajedno sa dr M. D. Šešić i mr H. Mikić), Zbornik Fakulteta dramskih umetnosti br. 11-12, Beograd, 2007.
 3. Predlog strategije razvoja kulture u AP Vojvodini do 2009. do 2016. godine (sa dr V. Đukić, rukovodiocem projekta); naručilac: Komisija za utvrđivanje kulturne strategije APV, 2007.
 4. „Međunarodni okviri za razvoj kulturnih industrija“, Zbornik Fakulteta dramskih umetnosti br. 10, Beograd, 2006.
 5. Magistarska teza: Kulturne industrije i instrumenti  kulturnih politika u funkciji opšteg razvoja zemalja u tranziciji, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, 2007.

 


 • Kancelarija: Belgrade, Serbia
 • Kursevi:
  Kulturna politika 1, (III)   2 (IV)
  Kulturne industrije i preduzetništvo u kulturi VII
  Finansijsko poslovanje organizacija kulture i medija IX
  Kritička teorija menadžmenta u kulturi i medijima (profesionalna etika) X
  Menadžment u kulturi – organizacioni dizajn i organizacione kulture X
  Kulturna politika i kulturna prava
  Metodologija naučno-istraživačkog rada
Konzorcijum