Светлана Јовичиќ

асистент

Факултет за драмски уметности, Универзитет на уметности во Белград
Биографија

Мр Светлана Јовичиќ дипломирала на Факултетот за драмски уметности во Белград 2001. година. Oд тогаш работи како асистент на истиот факултет на предметите Менаџмент во културата и Meдиуми на масовно комуницирање.

Својата магистерска теза ја одбранила, исто така, на Факултетот за драмски уметности, a студент е и на постдипломските студии од Комуникација и развој (постколонијализам, медиуми и култура) на Универзитетот во Малме.

Во моментов пишува докторска дисертација за културната политика со фокус на децата.

Како уредник и предавач учествувала во реализациа на бројни локални, регионални и меѓународни семинари и стручни и научни конференции од областа на културната и образовната политика. Во име на Европската културна фондација, управувала со проектот Cultural Policy Research Award (2004-2007) во рамките на кој се создаде и европскиот Форум на млади истражувачи на културната политика (сега под покровителство на ENCATC).

Светлана Јовичиќ е продуцент на документарни филмови и менаџер на разни проекти од областа на културата и медиумите.


  • Канцеларија: Belgrade, Serbia
Конзорциум