Никола Маричиќ

редовен професор

Факултет за драмски уметности, Универзитет за уметности во Белград
Биографија

Др Никола Маричиќ работи на Факултетот за драмски уметности oд 1988. година. Избран за редовен професор 2005. година, на Катедрата за менаџмент и продукција на театар, радио и култура.

Претседател на Советот на ФДУ и член на Сенатот на Универзитетот за уметности во Белград.

 

Oбразование

Дипломирал на Факултетот за драмски уметности во Белград 1986. година. Maгистрирал 1992. година на темата Организациските аспекти на радиото во Србија, период 1945. - 1990. година (Институционални модели), а докторската дисертација под наслов Функционирање на пазарното радио со примена на современиот менаџмент ја одбранил во јули 2001. година, исто така на Факултетот за драмски уметности. Toа беше првиот докторат во областа на радио продукцијата во нашата земја.

Покрај постојаниот ангажман во наставата на ФДУ и сопственото усовршување, истовремено се занимаваа со продукција и организација во сите форми на домашните масовни медиуми. Својата основна определба (радио продукција) ја искажа со ангажирањето на повеќе белградски радио станици (Студио Б, како и Програмата 202, Драмската програма, Еко програмата и 1. Програма на Радио Белград), а учествуваше и во повеќе комерцијални драмски претстави (Шовинистичка фарса, Состанок на врвот, Никола Тесла - Апотеоза и др.).


  • Канцеларија: Belgrade, Serbia
  • Истражувачки интереси:
    Менаџмент на радио, Радио продукција
Конзорциум